TÄBY SCHACKKLUBB                                                                                                                                 

TÄBY/ HS sekr

Organisationsnr 81 60 00 – 2831.

Pgnr 44 41 28 – 3.

STADGAR FÖR TÄBY SCHACKKLUBB.

 

Antagna den 4 november 1963 med vissa ändringar vid årsmötet den 25 september 1974 samt reviderade vid extra årsmötet den 10 december 1996.

 

                                                          NAMN OCH ÄNDAMÅL.

                                                          1.

 

TÄBY SCHACKKLUBB, bildad den 8 november 1962, är en ideell förening för schackintresserade i Täby med omnejd.

TSK är ansluten till Stockholms- och Sveriges Schackförbund och således underordnad dess stadgar.

 

Klubbens uppgift är

 

att  tillvarata spelarnas och klubbens intressen,

att  utfärda bestämmelser för och organisera klubbens tävlingar,

att  företräda klubbens spelare gentemot Stockholms Schackförbund och övriga klubbar,

att  verka för schackets utbredning bland ungdomen i Täby samt

att  i övrigt främja schackspelet inom kommunen.

 

                                                          MEDLEMSKAP OCH REGISTRERING.

                                                          2.

 

Varje schackintresserad person kan vara medlem i TSK genom att erlägga medlemsavgift.

 Registrerad medlem i TSK är också medlem i Stockholms- och Sveriges Schackförbund.

TSK:s verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderåret. (1 januari-31 december).

Medlem i klubben, som resterar med avgifter längre tid än två spelsäsonger kan av styrelsen uteslutas ur klubben.

Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut som fattats i stadgeenlig ordning eller på annat sätt agerar till skada för klubben.

Medlem kan avstängas från deltagande i klubbens verksamhet för viss tid, dock högst ett år. Uteslutning föregås alltid av skriftlig varning.

Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut. Hedersledamöter kan på styrelsens förslag utses av årsmötet.

 

                                                          SAMMANTRÄDEN.

                                                          3.

 

Klubben skall hålla minst två ordinarie sammanträden varje år, dels årsmöte i april/maj, dels valmöte i november/december.

 

                                                          ÅRSMÖTE.

                                                          4.

 

Årsmötet är TSK:s högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som angetts i kallelsen.

Kallelse utgår senast tre veckor före mötesdagen.

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda skall finnas tillgängliga

för medlemmar senast en vecka före årsmötet.

Extra årsmöte kan även sammankallas av styrelsen eller då minst en tredjedel av TSK:s medlemmar så krävt. (Sammankallas inom en månad).

Vid årsmöten har samtliga medlemmar närvaro- yttrande- och rösträtt.

Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom när annat speciellt stadgas.

Alla medlemmar har motions- och förslagsrätt till årsmötet. Sådan fråga skall inges till styrelsen fyra veckor före årsmötet.

 

 

Vid årsmötet i april/maj skall bland annat följande ärenden förekomma:

 

 1  Mötets behöriga utlysande.

 2  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3  Val av justerare tillika rösträknare.

4  Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.

5  Revisorernas berättelse.

6  Fråga om fastställande av balansräkning och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

7  Motioner och förslag.

8  Avslutning.

 

Vid valmötet i november/december skall bland annat följande ärenden förekomma:

 

 1   Mötets behöriga utlysande.

 2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3   Val av justerare tillika rösträknare.

 4   Val av ordförande på 1 år.

 5   Val av hälften av styrelseledamöter på 2 år.

 6   Val av suppleanter på 1 år.

 7   Val av två revisorer på 1 år.

 8   Val av valberedning på 1 år.

 9   Avgifter (medlemsavgiften).

10   Motioner och förslag.

11        Avslutning.

 

STYRELSE.

5.

 

Klubbens angelägenheter handläggs av styrelsen,

som består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter och suppleanter som fastställs av klubbens årsmöte.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och andra funktionärer samt den eller dem som skall teckna klubbens firma.

Styrelsen företräder klubben i alla frågor där årsmötet ej föreskriver annat. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och bokslut.

Verksamhetsberättelse och bokslut med resultat- och balansräkning skall vara tillgängliga för revision senast fyra veckor före årsmötet.

 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens förvaltning.

Styrelsen skall bland sina ledamöter och suppleanter utse ett arbetsutskott (AU) att förvalta löpande angelägenheter.

AU skall bestå av tre ledamöter, däribland ordföranden. AU har att handlägga frågor som ej är av sådan vikt att de bör underställas styrelsen,

samt att förbereda och utreda sådana ärenden som skall beslutas av styrelsen.

AU har beslutanderätt då minst två av dess ledamöter är närvarande och ense om beslut.

AU skall protokollföra alla sina åtgärder och beslut samt redovisa dessa på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen kan också, om den finner detta lämpligt, utse övriga utskott bestående av minst tre ledamöter.

 

                                                          REVISIONSBERÄTTELSE.

                                                          6.

 

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med en ekonomisk sammanställning för det gångna året tillställas revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.                                               

 

                                                          REVISORERNA.

                                                          7.

 

Det åligger revisorerna att granska klubbens räkenskaper och förvaltning samt att bidra med råd och idéer beträffande förvaltningen,

samt att på begäran av styrelsen verkställa särskilda revisionsuppdrag.

 

                                                          VALBEREDNING.

                                                          8.

 

Valberedningen föreslår årsmötet kandidater till styrelsen.

 

                                                          SPELREGLER.

                                                          9.

 

Klubben följer de spelregler som gäller för Stockholms- och Sveriges Schackförbund, om inte styrelsen i vissa fall beslutar annorlunda.

 

                                                          ÄNDRING AV STADGAR.

                                                          10.

 

Tillägg eller ändring av dessa stadgar kan ske på ordinarie årsmöte efter framställning av styrelsen eller från enskild medlem.

Beslut om stadgeändring skall ske med 2/3 majoritet.

 

                                                          UPPLÖSNING AV KLUBBEN.

                                                          11.

 

Täby Schackklubb får inte upplösas så länge minst fem medlemmar vill fortsätta verksamheten.

Beslut gällande klubbens upplösning skall ske med 2/3 majoritet vid två på varandra ordinarie årsmöten.

I händelse av klubbens upplösning skall dess egendom i första hand befrämja ungdomsverksamheten inom Täby kommun genom Fritidskontoret.